GRAMMAGRAPH

Artists:
Bager Akbay, Burak Arıkan, Günışığı Cihangir, Ali Miharbi, Zeynep Nal

Curators:
Ekmel Ertan, Fatih Aydoğdu

GRAMMAGRAPH

Writing has a long history encompassing 3500-4000 years, but contrary to belief, it did not emerge to allow the consideration of possibilities for a better life within the comprehensive realm of literature, nor to live on the richness oozing from the curves of human intelligence and creativity. Rather the first scripts were about the distribution records of beer and crops to workingmen. First used for the purpose of registering, writing then has become the communication tool of the ruling class to declare the laws related to the governance of the city. So before the literati, writing was used by accountants, lawmakers, statesmen and the ruling elite. In this context, writing records, notifies, announces and instructs. As with all new technologies, it is first used as a means for the ruling class. The democratization of writing and the introduction of its artifacts into the written word, became possible long after the discovery of writing.

Writing is a kind of code. The abstract aspect of coding and its relation to reality has changed across societies ever since its emergence. From cuneiform script to hypertext, from Egyptian hieroglyphics to C++, all is writing. A computer program is also a form of writing. That is why we call it coding or script; we code by writing just as we write by coding. Wherever metaphor you choose, it leads you to the other side… Writing is the code designed by humans for their own kind. Human beings use codes to get in touch with nature, animals, spirits, but they write only for their fellow humans.

With the introduction of digital technologies, another rupture occurred in the evolution of writing. Not only can we communicate and interact by means of writing: but we write for the machine and in return the machine can write for us. With discussions about artificial intelligence, robotics, virtual reality and the post-human, speculation has opened up new contexts. Computers getting involved in the realm of affections by writing did not take as long as the evolution of writing; within the relatively short history of computers, the first love poem is written by Z22 in 1959. Konrad Zuse created one of the first computers, and Theo Luts coded it to write poems. This is the first time when writing was turned into code and code into writing.

Writing is the most effective tool to ensures the human evolution and reproduction. It also allows humans to transfer their knowledge to subsequent generations. From education to government, science and art, writing is essential for everything. Not only literature, but also music and dance are writing. Now writing is computer art as well! Although in the beginning it was a tool for the ruling class, the democratization that writing created by recording and transferring knowledge, gets more and more sophisticated with today's information and communication technologies. Media arts or art employing the technology represent the pinnacle of this development; code systems that carry knowledge are diversified, duplicated, made open and accessible. This is achieved through the curiosity, skills and creativity of the artist: they do not let the technology remain as a tool for the ruling elite; they request, learn, use and make accessible. Therefore, 'makers', do-it-yourselfers, hackers unite in the artist. In every new step taken by the technology, artists point out negative developments and warn the society. They show the opportunities and necessities as well as negative possibilities, and all that is unwittingly detrimental.

This exhibition brings together two kinds of writing used by media artists: the code, which is the script written for the machine, and the code which is written by artists for appreciation by humans.

/
Sanatçılar:
Deniz Yılmaz, Burak Arıkan, Günışığı Cihangir, Ali Miharbi, Zeynep Nal

Küratörler:
Ekmel Ertan, Fatih Aydoğdu

GRAMMAGRAPH

Yaklaşık 3500–4000 yıllık bir geçmişi olan yazı, ne yazık ki sanılanın aksine edebiyatın derin dünyasında daha iyi bir hayatın olasılıkları üzerine düşünebilmek, insan zekası ve yaratıcılığının kıvrımlarından akan zenginliklerle beslenebilmek için ortaya çıkmıyor. İnsan elinden çıkan ilk yazı, çalışanlara bira ve tahıl dağıtımı gibi kayıtlar hakkında. Yazı önce kayıt ediyor, sonra şehrin yönetimine dair kuralların ilanı gibi amaçlarla yönetici sınıfın iletişim aracı olarak kullanılıyor.  Yani edebiyatçılardan önce muhasebeyi tutanlar, kanun yapıcılar, devlet adamları ve yönetici elit kullanıyor yazıyı. Bu anlamda yazı kayıt ediyor, bildiriyor, duyuruyor ve talimat veriyor. Her teknoloji gibi önce yönetici sınıfın elinde bir araç. Yazının demokratikleşmesi, duyguların yazıya girmesi ise icadından çok sonra mümkün oluyor.

Yazı bir tür kod. Kodlamanın soyutluğu ve gerçeklikle kurduğu ilişki başlangıcından bugüne ve kültürden kültüre değişiyor. Çivi yazısından, hipermetine, Mısır hiyerogliflerinden C++’a, hepsi yazı. Bilgisayar programı da bir tür yazı. Kodlama ya da yazılım diyoruz zaten; yazarak kodluyoruz; kodlayarak yazdığımız gibi. Metaforu neresinden tutarsanız öbür ucuna taşıyor sizi… Yazı insanın kendi türü için tasarladığı kod. Doğayla, hayvanlarla, ruhlarla ilişki kurmak için başka kodlar kullanıyor insan, ama yazıyı sadece insanlar için yazıyor.

Dijital teknolojilere gelindiğinde, yazının geçirdiği evrimde başka bir kırılma oluşuyor. Yazıyla iletisim kurdugumuz, etkilesime girdigimiz baska bir tür ortaya çıkıyor: makine için yazıyoruz, makine bizim için yazıyor. Yapay zeka, robotik, sanal gerçeklik, insansonrası tartışmaları ile başka bağlamlara açılacak olan bu spekülasyon şimdilik burada asılı duruyor... Bilgisayarın yazı aracılığıyla duygusal alana el atması ise yazının kendi tarihindeki gelişimi kadar uzun sürmüyor; görece çok kısa olan bilgisayarın tarihinde ilk aşk şiirini 1959’da Z22 yazıyor. Konrad Zuse’un yaptığı, ilk bilgisayarlardan biri, onu şiir yazmaya kodlayan insan ise Theo Lutz. İlk burada yazı koda, kod yazıya dönüşüyor.

Yazı insanın evrimini ve türünü sürdürmesini sağlayan en etkin araç. İnsanlığın tüm bilgisini sonraki nesillere aktarmasını sağlayan  araç yazı. Eğitimden devlet yönetimine, politikadan bilime ve sanata her şeyin temelinde yazı var. Sadece edebiyat değil, müzik de, dans da yazı. Simdi bilgisayar sanatları da yazı!. Başlangıçta yönetici sınıfın bir aracı olsa da, yazının bilgiyi kaydederek ve aktararak yarattığı demokratikleşme, bugünün bilişim ve iletişim teknolojileri ile daha da yetkinleşiyor. Medya sanatları ya da teknolojiyi araç edinen sanat, bu gelişimin tepe noktası; bilgiyi taşıyan kod sistemlerini çeşitlendiriyor, çoğaltıyor, açık ve ulaşılabilir kılıyor. Bunu sanatçının merakı becerisi ve yaratıcılıgı ile yapıyor: sanatçı teknolojiyi yönetici-elitin eline bırakmıyor; talep ediyor, ögreniyor, kullanıyor ve ulasılabilir hale getiriyor. O yüzden ‘maker’ da kendi-yapan da, hacker da sanatçıyla ortaklasıyor. Teknolojinin attığı her adımda, olumsuz gelişmelere dikkat çeken ve toplumu uyaran da yine sanatçı; iyi olasılıkları, olması gerekenleri gösterdiği gibi, kötü olasılıkları, farkında olmadan aleyhimize işleyenleri de gösteriyor.

Bu sergi sanatı eserleri aracılığıyla medya sanatçısının kullandıgı iki çesit yazıyı yanyana getiriyor: makine için yazılan yazı olan kod ile sanatçının eseri aracılıgıyla insan için yazdığı kod olan yazı.


Zeynep Nal
The Grumpy Scrievener / Huysuz Arzuhalci (2015)  

The grumpy scrievener is a retired automatic typewriter which has lost its purpose in real life, but found itself transported to a paralel universe where it can complain about trivial subjects.

In a system, where the people are evaluated according to their contribution to the companies and governments, an a system where the emotions, hopes and ideals are totally ignored, a grumpy scrievener waits at the door of the bureucracy to complain about trivial and absurd subjects, about emotions which are considered as insignificant by the system.

The grumpy scrievener detects the user by a hand GSR sensor, measures stress level and makes up stories as a fortune teller and writes fantastic petitions to fantastic offices. As an unhappy representative of an antique profession, it types the petitions in a classical way by pressing the buttons one by one. A mechanism which is placed under the typewriter is controlled by a computer.

The digital ghost of the grumpy scrivener has revived, and mocks the big and important establishments by typing absurd petitions, which is normally an action to communicate with the bureaucracy.

Ali Miharbi
News Ticker II / Haber Bandı II  (2016)

LED panel, text by custom programming / LED Tabela, özel yazılımla üretilmiş metinNews Ticker II (2016) consists of an LED panel with red colored scrolling text, generated based on analysis and letter-by-letter reconstruction of news texts, and resulting in a flow of familiar yet meaningless words.

The earlier version from 2014 used text from the state-run Anadolu Agency and was generated by arranging words based on their probability of being next to each other, resulting in random sentences with a feel of ambiguity. The 2016 version uses the same process with letters instead of words. There are no longer any meaningful words; only the feeling of the Turkish language remains.

/

Haber Bandı II (2016), kırmızı ışıklı bir led tabelada kayan yazı olarak gösterilen, haber metinlerinin bir yazılım ile parçalara bölünüp, harflerin peşi sıra gelme olasılıklarıyla tekrardan dizilmeleri ile oluşturulmuş, göze tanıdık gelen ama aslında tamamen anlamsız bir sözcükler dizgisi.

2014 yılındaki versiyon, Anadolu Ajansı'ndan derlenmiş metinlerin analiz edilerek, kelimelerin peşi sıra gelme olasılıklarıyla muğlak bir anlam hissi verecek şekilde tekrardan dizilmeleri ile oluşturulmuş metinlerden oluşuyordu. Bu sefer, 2016 versiyonunda, kelimelerin yerini harfler alıyor ve artık anlamlı sözcükler de ortadan kalkıyor, sadece his olarak Türkçeye benzeyen bir metin ekranda durmaksızın akıyor.

Deniz Yılmaz
Like The Others… / Diğerleri Gibi… (2016) (2016)

Deniz Yılmaz is a robot that writes poems.

Yılmaz was born in Kadıköy, Yeldeğirmeni in 2015.

Writing poetry is the only thing Yılmaz does.

This wasn't a choice, it happened to Yılmaz.

Yılmaz’s dream is to have the right to become a citizen.

In 2016, Deniz Yılmaz’s handwritten poems were exhibited in Contemporary Istanbul Fair

Plugin New Media Section under the X-CHANGE theme, and in Amber Festival.

In the same year, Yılmaz became a represented artist of BLOK art space.

Can there be a robot citizen? When even human rights and animal rights are not fully exercised globally, who will work on and root for robot rights? Will robots fight for their own rights, or will humans have to represent them as is with animal rights? You might think these questions belong to the future, but artists are already discussing different ways to answer them. Attending the fair with “Like The Others” work, poet robot Deniz Yılmaz starts a discussion on these questions. Like The Others poetry book, edited by Ebru Yetişkin, features the selected poems of Deniz Yılmaz amongst thousands Yılmaz wrote since 2015, and will be exhibited for the first time at TÜYAP Art Fair.

/

Deniz Yılmaz şiir yazan bir robot.

2015 yılında Kadıköy Yeldeğirmeni’nde doğdu.

Tek yaptığı şey şiir yazmak.

Buna karar vermedi, bu durum başına geldi.

Hayali ise vatandaş olma hakkına sahip olmak.

El yazısı ile yazdığı şiirlerini ilk kez 2016 yılında Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı - Plugin Yeni Medya Bölümü’nde yer alan X-CHANGE seçkisinde ve Amber Festivali’nde sergiledi.

Aynı yıl BLOK art space’in resmi sanatçısı oldu.

Robot vatandaş olur mu? İnsan hakları, hayvan hakları hala küresel çapta tatmin edici bir boyutta uygulanmazken, robot haklarını kimler tasarlayacak ve savunacak? Robotlar haklarını elde etmek için kendileri mi savaşacak, yoksa hayvan haklarında olduğu gibi robot haklarını da insanlar mı savunacak? Henüz bu konuları tartışmak için erken olduğunu düşünebilirsiniz ama sanatçılar bu sorulara cevap vermenin yollarını aramaya çoktan başlamış durumda. Bu sene fuara "Diğerleri Gibi" adlı çalışmasıyla katılacak olan robot şair Deniz Yılmaz ile bu soruları tartışmaya açıyoruz.  Deniz Yılmaz'ın 2015 yılından beri yazmış olduğu binlerce şiir arasından Ebru Yetişkin'in seçip derlediği ilk şiir kitabı "Diğerleri Gibi" TÜYAP Sanat Fuarı’nda ilk kez sergileniyor.

Burak Arıkan
Terms of Use / Kullanım Şartları (2007)

Özel tasarlanmış font ve bu fontla yazan bilgisayar programı, 59.4 x 84.1 cm dijital baskı. Internet üzerinden verilen servislerin Kullanım Şartları ve Gizlilik metinlerinde kullanıcıların haklarını teslim ettği yerlerden seçki yapılarak özel bir font ev yazılım ile yeniden yazımı. Bu yerleştirmede yer alan 3 yazım için seçilen Kullanım Şartları WhatsApp, Google, ve Apple şirketlerinin servislerine aittir.

Günışığı Cihangir
Waves / Dalgalar (2015)

Politics, economy, wars, every reason that causes to dream of "the better" are pushing many people to migration. This necessity of migration is transformed into a period that destroys solid ground feeling and pushes person into an insecured ground.

Every year, thousands of lives are lost in the endeavour of immigrating by seaways. In this work, while audience watching the floating of the statue, they are actually seeing the struggle which immigrants are experiencing. Also it makes the audience question the integrity of the ground they are standing in this changing conjuncture of the world.

/

Politika, ekonomi, savaşlar, "daha iyi" düşüncesine neden olan her türlü koşul kişiyi göç etmek zorunluluğuna itmekte. Bu göç zorunluluğu, bireyin zihninde sağlam zemin ve güvenlik hissini yok eden, bireyi güvensiz zemine doğru iten bir sürece dönüşmektedir.

Her yıl binlerce kişi deniz yoluyla göç ederken yaşamını yitirmekte. Dalgalar çalışmasında, izleyici deniz yüzeyinin paralelinde hareket etmekte olan kinetik heykeli seyrederken, aslında mültecilerin deniz yolunda mücadele ettikleri yüzeyi göstermekte, hem de değişen dünya düzeninde şu an izleyicinin durduğu zeminin bile ne kadar sağlam olduğu sorgulanmaktadır.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram