PARADISIAQUE by İdil İlkin

Fişekhane, İstanbul
Sep - Oct 2022

curated by Ekmel Ertan

PARADISIAQUE

Paradisiaque is the product of a collaboration between art and science, artist and scientist, and according to İlkin, a collaboration between plant and human. At a time when we speak of ecological problems, the Anthropocene, and even the Chthulucene – in Donna Haraway's terms – pointing to the next era, the possibility of new partnerships and new combinations made possible by forms of kinship not built on blood or species kinship, this collaboration sheds a light that enlightens us with new questions.

Emmanuele Coccia says that the basis of life, at the beginning of the path from protozoa to humans, were plants, which today have become invisible in our Anthropocene culture. Coccia says, adding that everything in the world is circulable, transferable and translatable. If we look at Cennetetsi through the window of this unity of all living and non-living beings, we can see the light of new life possibilities.

İdil İlkin invites her audience to think of bioluminescence as a collaboration between plants and humans, and to explore the possibilities of this cooperation. She does this by opening the door to all criticisms, from ethical issues to carbon footprint. After all, isn't the exhibition of an artist's work not about creating new comfort zones for themselves, but rather opening the existing comfort zones to criticism in order to make a better world possible?

Ekmel Ertan
(Curator)

credits

PARADISIAQUE
2022
İDİL İLKİN

Performance, Sound, Video and Photography

Silica and Chitosan Nanoparticles, HEPES buffer (pH 7.5), Coenzyme A (hydrate), Poly lactic-co-glycolic acid (PLGA), D-luciferin, Luciferase From Firefly, Laboratory & Process Control Equipment, Soil and Plants

Dimensions: Variable

Curator
EKMEL ERTAN

Researchers
ALİ MURAT ÖZMEN
Biomedical Engineering, MSc, Acıbadem University
ELİF GÜLİN ERTUĞRAL
Applied Biomedical Engineering, PhD Student, Cleveland State University

// tr //

CENNETSİ

Cennetsi, Sanatla bilim, sanatçı ile bilim insanı arasındaki işbirliğinin, İlkin’e göre ise, bitki ile insan arasındaki bir işbirliğinin ürünü. Ekolojik sorunlardan, Antroposen’den ve hatta bir sonraki çağa, kan bağı ya da türdeşlik üzerine inşa edilmemiş akrabalık biçimlerinin mümkün kılacağı yeni ortaklıkların ve yeni bileşimlerin olasılığına işaret eden –Donna Haraway’in terimiyle - Chthulucene’den söz ettiğimiz zamanımızda bu işbirliği yeni sorularla bizi aydınlatan bir ışık yayıyor.

Emmanuele Coccia yaşamın temelinde, tek hücrelilerden insanlara gelen yolun başlarında, bugün Antroposen kültürümüzde görünmez hale gelen bitkilerin olduğunu söylüyor. ”Yaşamak temel olarak başkasının yaşamını yaşamaktır” diyen Coccia’ya göre dünyadaki herşey dolaşabilir, aktarılabilir ve birbirine çevrilebilir. Canlı cansız tüm varlıkların bu bir’liği penceresinden Cennetsi’ye bakarsak yeni yaşam olasılıklarının ışığını görebiliriz.

İdil İlkin izleyicilerini biyo-ışımayı bitki ile insan arasında bir iş birliği olarak düşünmeye ve bu iş birliğinin imkanlarını araştırmaya davet ediyor. Bunu, etik sorunlardan karbon ayak izine, bütün eleştirilere kapı açarak yapıyor. Zaten sanatçının işini sergilemesi kendisine yeni konfor alanları yaratmanın tersine var olan konfor alanlarını daha iyi bir dünyayı mümkün kılmak için eleştiriye açmak değil mi?

Ekmel Ertan
(Küratör)

künye:

CENNETSİ
2022
İ D İ L  İ L K İ N

Performance, Sound, Video and Photography

Silica and Chitosan Nanoparticles, HEPES buffer (pH 7.5), Coenzyme A (hydrate), Poly lactic-co-glycolic acid (PLGA), D-luciferin, Luciferase From Firefly, Laboratory & Process Control Equipment, Soil and Plants

Dimensions: Variable

Küratör
E K M E L  E R TA N

Araştırmacılar
A L İ  M U R A D  Ö Z M E N
Biyomedikal Mühendisliği, Yüksek Lisans, Acıbadem Üniversitesi
E L İ F  G Ü L İ N  E R T U Ğ R A L
Uygulamalı Biyomedikal Mühendisliği, Doktora Öğrencisi, Cleveland State University

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram